چرخه زندگی و خانواده چیست؟

مطب دکتر هوائی چرخه زندگی و خانواده چیست؟